Menu
دوشنبه, 29 بهمن,1397

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
بازدید مدرسه دخترانه امامت در هفته بازدید همگانی، از مرکز فجر

بازدید مدرسه دخترانه امامت در هفته بازدید همگانی، از مرکز فجر

در این بازدید برای دانش آموزان ارتباط بین حرفه های آموزشی و مشاغل توضیح داده شد .
بازدید مدرسه دخترانه امامت در هفته بازدید همگانی، از مرکز فجر
درختکاری در مرکز فجر ابهر

درختکاری در مرکز فجر ابهر

درختکاری در مرکز فجر ابهر
بازدید مدیر کل آموزش فنی حرفه ای استان زنجان ازمرکز فجر

بازدید مدیر کل آموزش فنی حرفه ای استان زنجان ازمرکز فجر

بازدید مدیر کل آموزش فنی حرفه ای استان زنجان ازمرکز فجر
دی ان ان